Logo AG2R LA MONDIALE
Image illustration SRI

SRI


Een voor de hand liggende keuze

Voor LA MONDIALE EUROPARTNER, een dochteronderneming met een resoluut sociaal en wederkerig karakter, vormen solidariteit en transparantie centrale waarden.

Daarom heeft LA MONDIALE EUROPARTNER ervoor gekozen om een uitgesproken selectie van fondsen met SRI-label aan te bieden, onderverdeeld in thema's.

Labels voor kwaliteitsgarantie

LA MONDIALE EUROPARTNER stelt zijn lijst van maatschappelijk verantwoorde fondsen samen, op basis van labels die worden toegekend door onafhankelijke instellingen.

In Frankrijk heeft de regering de toekenning van het SRI-label toegekend aan het kantoor EY, in samenwerking met AFNOR Certification.

In Luxemburg wordt het label uitgereikt door LuxFLAG, na controle door onafhankelijke comités die zijn samengesteld uit analisten, academici en deskundigen uit de sector. LA MONDIALE EUROPARTNER was de eerste verzekeraar die zich bij LuxFLAG heeft aangesloten. LA MONDIALE EUROPARTNER heeft zich in 2016 bij het bureau aangesloten.

Selectiecriteria

LA MONDIALE EUROPARTNER biedt cliënten die op verantwoorde wijze willen beleggen SRI-fondsen met vier thema's: water, duurzame voeding, groene financiering en algemene ESG-beleggingen.

  • Water

Water is zo'n levensbelangrijke natuurlijke rijkdom dat er speciale fondsen voor zijn opgericht, die uitsluitend beleggen in bedrijven die actief zijn in de verschillende fasen van de waterketen: opvang, behandeling, distributie, zuivering en sanering.

  • Duurzame voeding

Bepaalde fondsen zijn gespecialiseerd in ondernemingen die actief zijn in de productie, de ophaling en de omvorming van voeding. Zij bieden een belegging die uitsluitend gericht is op de waardeketen van de landbouwproducten en levensmiddelen. Via deze fondsen gaat er meer geld naar een meer verantwoorde, ecologische en inclusieve voeding.

  • Groene financiering

Er zijn fondsbeheerders die zich specialiseren in beleggingen in structuren die ernaar streven om de impact op het klimaat te verlagen, of die helpen bij de energietransitie of die meer in het algemeen de klimaatverandering bestrijden.

Het gaat dan bijvoorbeeld over innovatieve projecten op het vlak van groene energie, saneringsoplossingen en het verlagen van de koolstofvoetafdruk van traditionele activiteiten.

  • Algemene ESG-beleggingen

Deze fondsen bieden een algemene benadering van maatschappelijk verantwoorde beleggingen op basis van ESG-criteria waarbij er geen verder onderscheid wordt gemaakt qua sector of niet-financiële kenmerken.

 De ESG-criteria zijn:

Milieugebonden criteria, namelijk de naleving door bedrijven van ecologische beperkingen, zoals het behoud van natuur, milieu, flora en fauna, en de verlaging van de koolstofvoetafdruk of de bestrijding van milieuverontreiniging.

 - Sociale criteria, die betrekking hebben op de menselijke relaties tussen de onderneming enerzijds en haar werknemers, leveranciers en klanten anderzijds, en de naleving van fundamentele principes zoals mensenrechten, persoonlijke waardigheid, sociale dialoog, enz.

 - Governancecriteria, die ervoor zorgen dat de bestuurders de belangen van de beleggers in aanmerking nemen door de invoering van controleorganen (raad van toezicht, interne controle, enz.) en een aangepast beloningsbeleid voor de bestuurders.

 Deze fondsen kunnen de selectie van de bedrijven waarin ze beleggen op twee verschillende manieren benaderen:

-    best in class’, waarbij er binnen elke activiteitensector de bedrijven met de beste ESG-score worden geselecteerd;
 -  best in universe’, waarbij de bedrijven met de beste ESG-score worden geselecteerd, ongeacht de sector waarin ze actief zijn.

LA MONDIALE EUROPARTNER heeft 25 fondsen gekozen vanwege hun ethische principes en hun prestaties. Via de link vindt u de lijst van de aangeboden SRI-fondsen.